مانوستیک

معماری پایدار

مانوستیک

معماری پایدار

    خدمات ما

      طراحی معماری منطبق بر الگوهای طراحی سبک مانوستیک Manostic

     1. انجام مطالعات اولیه به طور تخصصی جهت پروژه ها با کاربری های مشخص

    2. مشاوره برای ارائه ی طرح ها و ایده های اولیه و تدوین برنامه فیزیکی

    3. انجام طراحی فاز یک و فاز دو معماری بر اساس الگوهای مانوستیک

    4. ارائه ی طرح ساختمان سبز و معماری پایدار برای پروژه های با کاربریهای گوناگون

    5. ارائه ی دفترچه محاسبات و نقشه های اجرایی سازه طبق استاندارد مانوستیک

    6. ارائه ی خدمات اجرای پروژه، مدیریت پروژه و مدیریت پیمان

شرح خدمات (سال 97) تا 2 طبقه از تراز 0 (تومان) بالاتر از دو طبقه (تومان)
مطالعات- فاز صفر
طراحی معماری- فاز یک 10000 14000
طراحی معماری- فاز دو
طراحی سازه- فاز دو 8000 12000
مدیریت اجرا- فاز سه 10% از کل مبلغ 10% از کل مبلغ
کنترل کیفیت ساخت