مانوستیک

معماری پایدار

مانوستیک

معماری پایدار

این وبسایت متعلق به جریان نو اندیش معماری ایران تحت عنوان «مانوستیک Manostic» می باشد.شیوا کریم پور

مانوستیک یک فرایند در معماری است. فرایندی که تلاش می کند تمام ابعاد معماری معاصر را با نگاهی به پیشینه ی غنی معماری ایران و رویکردی آینده نگرانه و به شکلی کل گرایانه، در کالبدی جامع تجسم نماید.

ما برآنیم با ترویج تفکر مانوستیک، پتانسیل های معماری ایرانی را در نقطه ی تقاطع دست آوردهای پیشینه ی معماری و علوم جدید بشری استمرار بخشیم و این یک فرایندی را شکل می دهد که غایت آن، مسیری ت