مانوستیک

معماری پایدار

مانوستیک

معماری پایدار

مانوستیک

مانوستیک Manostic راهبردی است برای یک معماری موفق مبتنی بر اصول 20 گانه ی اساسی که شالوده و بنیان های فکری و اساس طراحی را در این سبک معماری تشکیل می دهند.

1. Site definition Factors       - عوامل ساختگاه

2. Climatic Design                  - طراحی اقلیمی

3. Safe-Save                            - امن و ایمن

4. Isolated-Insulated               - محافظت شده و عایق شده

5. Recycle M-E                       - مهندسی و مصالح قابل بازیافت

6. Pshsycologic Paradigms      - الگوهای روانشناختی

7. Structural System                - سیستم سازه ای

8. Opening Volumes                - حجم و ابعاد بازشوها

9. Anthropometric                   - در اندازه انسانی

10. Maintenance-Reparable    - سهولت در تعمیر و نگهداری

11. Form-Bulk-Geometry       - شکل و حجم

12. Prefabricated                     - پیش ساختگی

13. Art-Aesthetics                    - هنر و زیبایی شناسی

14. Efficiency                           - راندمان

15. Environmental                  - زیست محیطی

16. Civilization                        - تمدن و فرهنگ

17. Elements-Detailing          - عناصر و جزئیات

18. Futuristic  plan                 - آینده نگرانه

19. Green Components          - عناصر سبز

20. Holistic strategies            - راهبردهای کل‌نگرانه